Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Warszawa od lat wspiera Polonię

opublikowany: środa, 23. października 2019 - 14:43, Konrad Klimczak

Warszawa od wielu lat jest wiernym i stabilnym partnerem całej społeczności Polonii Warszawa. Historia współpracy jest niezaprzeczalnym dowodem na to, że stolica w sposób odpowiedzialny i systematyczny wspiera ten zasłużony klub sportowy.


- Polonia Warszawa od ponad 100 lat jest na sportowej mapie stolicy. Wsparcie oraz realna pomoc miasta kierowane wobec klubu jednoznacznie wskazują na nasze intencje i wprost identyfikują cele, do których dążymy. Niewątpliwie jednym z naszych głównych zamierzeń jest posiadanie nie tylko nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury, ale przede wszystkim odpowiednio mocnej drużyny piłkarskiej. Jednak, aby cel ten osiągnąć nie wystarczy, jak pokazują nasze dotychczasowe doświadczenia, duże zaangażowanie oraz realna pomoc infrastrukturalna i finansowa ze strony miasta. Konieczne jest, aby podmioty odpowiedzialne za utrzymanie klubu odpowiednio i konsekwentnie organizowały własne działania umożliwiając stworzenie właściwej podstawy do stabilnego i przewidywalnego rozwoju, w obszarze komercyjnym i czysto sportowym, opartym nie tylko na wsparciu miasta – mówi Renata Kaznowska, zastępca Prezydent m.st. Warszawy.

Bez względu na świadomość oraz korporacyjną dojrzałość podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie i rozwój klubu, pamiętając, że Polonia Warszawa to nie tylko jej organ wykonawczy, ale przede wszystkim jej społeczność oraz historia i tradycja, miasto zawsze wspierało klub, także finansowo.

W roku 2013 nastąpił trudny etap kłopotów o charakterze finansowo-organizacyjnym KSP Polonia S.A. Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Prezesa Stowarzyszenia KS Polonia Warszawa – „(…) właściciel sportowej spółki akcyjnej, która prowadziła drużynę w ekstraklasie doprowadził ją praktycznie do bankructwa i niedługo ogłosi upadłość”. W celu uratowania sportowego dorobku oraz tradycji Polonii Warszawa, miasto wyciągnęło do klubu pomocną dłoń zezwalając na korzystanie ze stadionu na bardzo korzystnych warunkach (1000 zł netto za mecz - dla porównania, poprzedni korzystający – KSP Polonia S.A. płaciło ok. 48 tys. za mecz). Powyższe wsparcie umożliwiło klubowi przetrzymanie tego trudnego okresu.

Chcąc umożliwić spółce zbudowanie mocnej, nawiązującej do wieloletniej tradycji, pozycji klubu na arenie co najmniej krajowej, miasto sukcesywnie dokonywało optymalizacji kosztów za korzystania z infrastruktury. Dzięki temu udało się zmniejszyć koszt wynajęcia stadionu z początkowych 48 tys. zł do poniżej 10 tys. za dzień meczowy. Pomimo wielomilionowego budżetu, spółka nie regulując należności, m.in. za wykorzystanie miejskiego stadionu, wygenerowała dług w wysokości 1 mln zł. Po zmianie zarządu spółki i przedstawieniu planu naprawczego, Rada m.st. Warszawy w czerwcu 2018 r. zdecydowała o udzieleniu klubowi zgody na umorzenie ponad 730 tys. zł należności przypadających m.st. Warszawie oraz rozłożenie w czasie spłaty pozostałych 386 tys. zł.

Niezależnie od wyżej wymienionego zaangażowania i realnej pomocy dla klubu, miasto podejmuje również inne równolegle działania nakierowane na wsparcie i rozwój nie tylko samej spółki, ale całej społeczności Polonii Warszawa. W ostatnich latach na wszystkie prace na „Polonii”, z budżetu m.st. Warszawy, wydatkowanych zostało blisko 43 mln zł.

W maju br. został rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-budowlany na koncepcję zagospodarowania ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6. W celu podkreślenia partnerskiego stosunku miasta, przedstawiciele Polonii Warszawa zostali zaproszeni do czynnego udziału w konkursie w roli niebagatelnej, bo sędziów sądu konkursowego. Tym samym klub miał realny wpływ na przyszły kształt kompleksu sportowego. Zakładany obiekt ma w swym założeniu przyczynić się do intensywnego rozwoju Polonii Warszawa, w tym zorganizowanych w jej strukturach poszczególnych sekcji sportowych. Jest to jaskrawy przykład stanowiska miasta wobec klubu, który w sposób dobitny wskazuje wyłącznie na pozytywne aspekty, nastawione na odpowiedzialny rozwój oraz realne partnerstwo.

- Sukces przedstawionego zamierzenia zależy nie tylko od sprawności i zasobów organizacyjnych oraz finansowych m.st. Warszawy, ale także od kondycji i zaangażowania Polonii Warszawa. Bez któregokolwiek z przedstawionych elementów, projekt zostanie pozbawiony uzasadnienia oraz nie będzie miał żadnych szans na powodzenie. Niedawno zakończyliśmy ostatni etap analiz, które były nam niezbędne od rozpoczęcia zaplanowanej fazy negocjacji treści umowy z zespołem projektowym na zagospodarowanie kompleksu sportowego przy ul. Konwiktorskiej 6. Zostały powołane odpowiednie zespoły, wybrani eksperci, a także zabezpieczone odpowiednie zasoby niezbędne do dalszych prac. Innymi słowy, m.st. Warszawa realizując kolejny etap procesu udowodniło, że realizuje złożoną obietnicę Polonii Warszawa – naszemu partnerowi – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

 

Na każdym z etapów przedstawionej drogi odbudowy klubu, m.st. Warszawa udowadniało, że jest wiarygodnym i solidnym partnerem. Natomiast w związku z niepokojącymi sygnałami dotyczącymi sytuacji na Polonii oraz niewywiązywania się przez nią ze swoich zobowiązań - brak sponsora strategicznego, generowane kolejne zadłużenie, brak planu naprawczego – m.st. Warszawa wystąpiło do Polonii o wyjaśnienia oraz przedłożenie do 30 listopada br. szczegółowego i realnego planu naprawy i rozwoju Polonii Warszawa S.A.

Do czasu otrzymania planu naprawy i odpowiednich dokumentów, mając na względzie powagę sytuacji oraz konieczność zabezpieczenia interesu miasta, Warszawa jest zmuszona zawiesić prace nad modernizacją kompleksu sportowego zlokalizowanego przy ul. Konwiktorskiej 6.