Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Uzupełniający termin naboru ławników

opublikowany: poniedziałek, 27. lutego 2012 - 10:29, Robert Trzaska

Rada m.st. Warszawy ogłosiła dodatkowy nabór kandydatów na ławników do warszawskich sądów. Chętni mogą się zgłaszać do 30 marca br.


Na podstawie art. 160 § 1 i 2 w zw. z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ogłoszono uzupełniający nabór kandydatów na ławników w kadencji 2012 - 2015 do następujących sądów:
- Sądu Okręgowego w Warszawie – 37 ławników,
- Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie – 55 ławników,
- Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników,
- Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – 4 ławników.  

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą do dnia 30 marca 2012 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, w Biurze Rady m.st. Warszawy, Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, XX p., pok. nr 2009 i 2001 oraz za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Rady m.st. Warszawy). Biuro Rady m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 134, skr. poczt. 35.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonów: 22- 656-68-24, 656-70-31,  656-78-33, 656-78-08, 656-78-35.

Pliki do ściągnięcia

  1. wzór karty (plik: karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika1.rtf, rozmiar pliku: 74.28 KB)
  2. wzór listy poparcia kandydata na ławnika (plik: lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc, rozmiar pliku: 164.5 KB)
  3. wzór oświadczenia dotyczący władzy rodzicielskiej (plik: oswiadczenie_-_wladza_rodzicielska.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)
  4. wzór oświadczenia dotyczący postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skargowego (plik: oswiadczenie_-_przestepstwo.doc, rozmiar pliku: 28.5 KB)
  5. wzór oświadczenia - wymogi ustawowe (plik: oswiadczenie_-_wymogi_ustawowe.doc, rozmiar pliku: 37.5 KB)
  6. formularz zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kandydata na ławnika (plik: zaswiadczenie_lekarskie.doc, rozmiar pliku: 48.5 KB)
  7. dodatkowe informacje dla kandydatów na ławników (plik: informacja_dodatkowa_dla_kandydatow.doc, rozmiar pliku: 39.5 KB)
  8. ogłoszenie o naborze na ławników (plik: ogloszenie_o_naborze.doc, rozmiar pliku: 37 KB)