Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Szukamy rachmistrzów do spisu rolnego

opublikowany: poniedziałek, 29. czerwca 2020 - 13:29, Paweł Olek

Do 8 lipca trwa nabór na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Spis będzie przeprowadzony między 1 września a 30 listopada br.


Obowiązek przeprowadzenia spisu rolnego w 2020 roku wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 roku. W Polsce spis rolny będzie przeprowadzony na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728). Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Rachmistrz terenowy na mocy ustawy jest funkcjonariuszem publicznym.

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych. W poprzednim spisie rolnym w 2010 roku w Warszawie spisano 43 tys. gospodarstw rolnych.

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  1. pełnoletnich;
  2. zamieszkałych na terenie danej gminy;
  3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów muszą przejść szkolenie, a następnie zdać egzamin.

Stawki za przeprowadzenie spisu rolnego wynoszą:

  • 37 zł w przypadku bezpośredniego spisu w gospodarstwie,
  • 22 zł w przypadku telefonicznego spisu.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. oraz inne informacje znajdują się pod adresem BIP.

Wszelkie inne informacje dostępne są na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/