Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Realizacja budżetu Warszawy w 2018 roku - Strona 2

blisko 84 mln biletów i uzyskaliśmy z tego tytułu 843 mln zł. Miasto finansuje 64,9% kosztu przejazdu. Pozostałe 35,1% przypada na pasażera, który płaci za bilet oraz gminy podwarszawskie partycypujące w koszcie komunikacji na swoim terenie.

Warszawa, we współpracy z zainteresowanymi samorządami, organizuje komunikację miejską w aglomeracji liczącej 33 podwarszawskie gminy oraz 1 powiat. Łącznie to 3,6 tys. km tras w Warszawie oraz 1,4 tys. km – poza Warszawą. Gminy partycypują w wydatkach na komunikację miejską. W 2018 r. wpłaciły do budżetu m.st. Warszawy środki w wysokości 72,1 mln zł.

Od 1 września 2018 r. wprowadzono korzystne dla pasażerów zmiany w taryfie biletowej: Bilet Metropolitarny tj. oferta dla gmin podwarszawskich oraz Bilet Warszawiaka ważny w 1+2 strefie w cenie dotychczasowego biletu na 1 strefę. Oprócz tego trzy kolejne gminy tj. Łomianki, Konstancin-Jeziorna oraz Izabelin zostały włączone do 1 strefy biletowej.

Ponadto do dyspozycji mieszkańców metropolii warszawskiej było 16 parkingów P+R z 4 655 miejscami dla samochodów i 808 miejscami dla rowerów.

Veturilo jest jednym z największych i najpopularniejszych systemów wypożyczalni rowerów miejskich w Europie - obecnie liczy ponad 380 stacji i 5,5 tys. rowerów, w tym 60 rowerków dziecięcych, 45 tandemów oraz 110 rowerów elektrycznych. W 2018 roku Warszawski Rower Publiczny wypożyczano ponad 6,4 mln razy. Miasto systematycznie rozbudowuje sieć dróg rowerowych, która liczy już blisko 600 km.

W 2018 roku na edukację przeznaczyliśmy 4 mld 228 mln zł, to ponad 25 proc. budżetu miasta.

W Warszawie mamy 1 754 placówki oświatowe, a do warszawskich szkół i przedszkoli uczęszcza blisko 317 tysięcy uczniów. Na wynagrodzenia dla 27 309 etatów pedagogicznych oraz 12 880 etatów niepedagogicznych w warszawskiej oświacie przeznaczyliśmy 2,6 mld zł. Wydatki na dotacje dla placówek niepublicznych wyniosły prawie 615 mln zł.

Dla uczniów i studentów zorganizowaliśmy w zeszłym roku pomoc materialną w postaci stypendiów: ponad 3 mln zł na stypendia za wyniki w nauce, blisko 2,5 mln zł na stypendia Jana Pawła II i ponad 0,5 mln zł na stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy. Ponadto blisko 10 mln zł przeznaczono na stypendia socjalne, ponad 6 mln zł na dożywianie uczniów oraz blisko 0,5 mln zł na wyprawkę szkolną.

Tradycyjnie organizowaliśmy również wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - akcja „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.

Subwencja oświatowa nie pokrywa nawet podstawowych kosztów funkcjonowania szkół, a w większości samorządów nie wystarcza na wynagrodzenia dla pracowników oświaty. Do każdej złotówki z MEN, Warszawa dokłada własną.

Na pomoc społeczną w 2018 roku miasto przeznaczyło blisko 2 mld zł (1 mld 999 mln zł. W stolicy systematycznie przybywa miejsc dla najmłodszych warszawiaków. W ubiegłym roku przygotowaliśmy 7 389 miejsc w żłobkach publicznych, 469 miejsc w żłobkach niepublicznych (dotowanych przez miasto) oraz 135 miejsc u dziennego opiekuna. Świadczenia z tytułu warszawskiego bonu żłobkowego kosztowały 3 mln zł.

Miasto prowadzi również opiekę nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. W 2018 r. w Warszawie funkcjonowały 1 303 rodziny zastępcze, 15 rodzinnych domów dziecka i 7 domów dziecka. Dodatkowo 5 placówek rodzinnych i 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych. Warszawa dysponuje również 14 domami pomocy społecznej.

Na dożywianie osób z najuboższych rodzin przeznaczono 27,6 mln zł. Pomagaliśmy repatriantom i uchodźcom. Na ten cel wydaliśmy 8 mln zł. Największą pozycję w wydatkach na pomoc społeczną stanowi wypłata świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze – 1 188 mln zł, w tym świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - 796 mln zł.

W ubiegłym roku ruszył również projekt „Warszawska Złota Rączka dla seniorów”, skierowany  do osób w wieku 75+, szczególnie tych mieszkających samotnie, ze szczególnym uwzględnieniem kombatantów, dysponujących niskimi dochodami oraz nieposiadających możliwości wykonania prostych domowych napraw samodzielnie.

Na sfinansowanie gospodarki mieszkaniowej w 2018 r. Warszawa przeznaczyła 839 mln zł. Koszt dopłaty na lokatora zasobu komunalnego to 2262 zł rocznie.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawa przeznaczyła w 2018 r. 613 mln zł. Finansujemy działalność 17 teatrów miejskich, 18 bibliotek dzielnicowych z filiami i 1 bibliotekę powiatową, 7 miejskich muzeów, 1 orkiestrę (Orkiestra Sinfonia Varsovia) oraz domy i ośrodki kultury funkcjonujące w dzielnicach. Ponadto udzielamy z budżetu dotacji na działalność Domu Spotkań z Historią, Centrum Myśli Jana Pawła II, Centrum Nauki Kopernik, Biennale Warszawa. W 2018 r. miejskie teatry przygotowały 87 premier.

5 lipca 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy utworzono nową samorządową instytucję kultury – Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. CKF zajmuje się szerzeniem kultury filmowej i kształtowaniem świadomego widza. Działania obejmują promocję kina artystycznego, prezentację polskiej i światowej klasyki filmowej, edukację filmową. Od sierpnia 2018 roku miasto razem z Polskim Towarzystwem Chemicznym współprowadzi Muzeum im. Marii Skłodowskiej–Curie. Instytucja inwestuje w program edukacyjny, w którego tle jest prezentacja dokonań noblistki.

Na ochronę i konserwację zabytków wydaliśmy 31,4 mln zł.

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia miasto przeznaczyło w 2018 r. 302 mln zł. W 2018 r. na programy zdrowotne dla mieszkańców wydaliśmy blisko 84 mln zł. Wybrane miejskie programy promocji zdrowia i profilaktyki to: szczepienia przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku od 24 do 36 miesiąca życia, szczepienia przeciwko grypie dla seniorów powyżej 65 roku życia, badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych, opieka zdrowotna nad kombatantami, program „Aktywny senior" oraz wspieranie osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego – czyli warszawski program in vitro. Dzięki dofinansowanym przez miasto procedurom w 2018 roku urodziło się 154 dzieci.

Na sport i turystykę przeznaczyliśmy w 2018 r. 230 mln zł. Za te pieniądze miasto przygotowało dla mieszkańców bogatą ofertę zajęć sportowych i rekreacyjnych. Wisła już na stałe wpisała się w mapę atrakcji stolicy, a zeszłoroczne upalne lato przyciągnęło setki tysięcy osób nad warszawskie bulwary i plaże.

Na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w 2018 r. Warszawa przeznaczyła 322 mln zł. Nasze wydatki skierowane są na poprawę bezpieczeństwa. Z tych pieniędzy m.in. dofinansowujemy działania realizowane przez policję oraz Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej. W 2018 roku sfinansowaliśmy 20 tys. dodatkowych służb policyjnych. Zapewniliśmy utrzymanie 19 koni policyjnych. Bezpieczeństwa w mieście pilnowało 1 407 strażników miejskich. Spokoju mieszkańców strzegło również 413 kamer systemu monitoringu miejskiego.

Budżet 2018 w liczbach

W 2018 roku zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 17 mld 5 mln zł. Podstawowym źródłem dochodu stolicy jest podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) – 5 mld 752 mln zł, który stanowi blisko 1/3 budżetu, a średnio od każdego podatnika trafia ponad 3,8 tys. zł.

Wydatki budżetowe, jakie poniesiono w 2018 r. to - 16 mld 622 mln zł, w tym wydatki bieżące – 14,4 mld zł i majątkowe – 2,2 mld zł.

Rok 2018 był kolejnym rokiem sukcesywnego obniżania poziomu zadłużenia. Obniżono zadłużenie miasta o 557 mln zł w stosunku do 2017 r.  Wskaźnik zadłużenia obniżono o 6,2 punktów procentowych do poziomu 26,9% w relacji do dochodów.

Ubiegły rok dla Warszawy pod względem finansowym był dobry. Wypracowaliśmy dodatni wynik budżetu w kwocie 382 mln zł.

Dużym ubytkiem z naszego budżetu jest tzw. janosikowe. W 2018 r. Warszawa przekazała 936 mln zł na mniej zamożne gminy, przy czym udział stolicy stanowił 50% ogółu wpłat. Łącznie w latach 2003-2018 przekazaliśmy do budżetu państwa na rzecz innych samorządów 11 mld 581 mln zł.

Raport o stanie miasta

Po raz z pierwszy w historii Prezydent m.st. Warszawy przedstawił również „Raport o stanie miasta”, a radni stolicy udzielili mu wotum zaufania. Dokument opisuje, jak miasto stołeczne Warszawa realizowało w 2018 r. swoje zobowiązania wobec warszawianek i warszawiaków. Raport jest dostępny tutaj.

„Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta stołecznego Warszawy za 2018 rok” jest dostępne na stronie internetowej www.um.warszawa.pl w zakładce „Finanse Warszawy” oraz na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce „Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy” lub w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

 

 

Pliki do ściągnięcia

  1. Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2018 r. (plik: realizacja_budzetu_m.st_._warszawy_w_2018_r.pdf, rozmiar pliku: 4437.37 KB)