Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Rakowiecka 33 - opłata nie była już potrzebna

opublikowany: piątek, 19. lipca 2019 - 11:16, Konrad Klimczak

Prawa majątkowe miasta zostały właściwie zabezpieczone. Wnoszenie opłaty jedynie za wpis ostrzeżenia było już niezasadne.


W związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 33 informujemy, że we wszystkich sprawach, w których zachodzi konieczność dokonania wpisów w księgach wieczystych w wyniku orzeczenia Komisji eliminującego z obrotu prawnego decyzję reprywatyzacyjną Prezydenta m.st. Warszawy, miasto działa według przyjętego schematu:

1.       niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji Komisji weryfikacyjnej (w BIP) składany jest wniosek o wpis do działu III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (wniosek dotyczący nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 33 został złożony 29 marca 2019 r.),

2.       po uzyskaniu odpisu decyzji składany jest do tej samej księgi wieczystej wniosek o przepisanie tytułu prawnego nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy (wniosek został złożony 12 kwietnia br.).

Kalendarium wydarzeń:

  • 26 marca  – ogłoszenie decyzji komisji,
  • 27 marca – publikacja decyzji komisji w BIP,
  • 29 marca – złożenie przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa wniosku do księgi wieczystej o wpis ostrzeżenia w dziale III (bez posiadania przez urzędników decyzji w formie papierowej - odpis a nie wydruk z BIP - nie jest możliwe wnioskowanie o zmiany właścicielskie w księdze wieczystej, wniosek o wpis ostrzeżenia jest działaniem prewencyjnym mającym na celu zablokowanie księgi wieczystej i uniemożliwienie obrotu, zablokowanie księgi następuje z chwilą złożenia wniosku a nie uiszczenia opłaty).
  • 8 kwietnia – urząd otrzymuje odpis decyzji od komisji
  • 12 kwietnia – urzędnicy składają wniosek o wykreślenie z działu II księgi wieczystej beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej,
  • 23 kwietnia - urząd otrzymuje wezwanie sądu do zapłaty za wniosek z 29 marca, który nie ma już racji bytu. 

Wniosek m.st. Warszawy o wpis ostrzeżenia w dziale III księgi wieczystej miał na celu „zablokowanie” księgi wieczystej - do czasu uzyskania odpisu decyzji Komisji i złożenia właściwego wniosku o wykreślenie beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej z działu II księgi wieczystej.

23 kwietnia w dziale II tej samej księgi wieczystej znajdowała się już wzmianka o wniosku miasta o wykreślenie beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnej – dlatego pracownicy urzędu podjęli decyzję o nie uiszczaniu opłaty za wpis ostrzeżenia w dziale III. Wpis ostrzeżenia nie miał już racji bytu – skutecznie bowiem zablokował księgę wieczystą do dnia złożenia wniosku z 12 kwietnia dotyczącego prawa własności. Prawa majątkowe miasta były i są skutecznie zabezpieczone.

Zgodnie z treścią art. 8 ustawy o księgach wieczystych i hipotece zarówno wzmianka w dziale II jak i III skutecznie wyłączyła rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Wszelkie zawarte w tym czasie umowy nie wpływają negatywnie na prawa majątkowe miasta.

Wobec braku merytorycznego rozstrzygnięcia przez Komisję sprawy roszczeń dekretowych do tej nieruchomości (Komisja przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta m.st. Warszawy, mimo iż miała prawne możliwości, aby odmówić ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub umorzyć postępowanie dekretowe), nadal niezakończona jest kwestia roszczeń dekretowych.

Decyzje Komisji zostały zaskarżone i nie są prawomocne. Umowy, o których donoszą media miały miejsce w maju, a zatem doszło do nich pomimo istniejącej wzmianki w księdze wieczystej o przepisanie praw własnościowych na rzecz m.st. Warszawa.