Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Program ochrony środowiska po konsultacjach

opublikowany: środa, 21. września 2016 - 13:40, Tomasz Demiańczuk
E. Lach fot. E. Lach
Brieging prasowy poświęcony Programowi ochrony środowiska

„Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” został poddany konsultacjom społecznym. Otrzymane uwagi pozwoliły na wprowadzenie zmian oczekiwanych przez mieszkańców. Niebawem dokument trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.


Prace nad POŚ
„Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” (POŚ) będzie podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Wyznaczy on cele jakie w tym obszarze powinna osiągnąć stolica oraz kierunki działania, które będą realizowane do 2023 roku.

–  Wchodzimy w decydującą fazę prac nad nowym Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy. Za nami etap debat i konsultacji społecznych z mieszkańcami. Osobiście bardzo mnie cieszy tak duże zainteresowanie warszawiaków kwestią ochrony środowiska czego dowodem może być liczba nadesłanych uwag – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dotychczas projekt Programu został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W jej ramach sporządzona została Prognoza oddziaływania na środowisko, która przestawia m.in. przewidywany wpływ poczynań proponowanych w POŚ Na środowisko. Prace związane z przygotowaniem Prognozy były prowadzone równolegle z opracowywaniem POŚ, co pozwoliło na pełne uwzględnienie zaleceń wynikających z oceny oddziaływana na środowisko. W celu zachowania obiektywności wykonanie Prognozy zlecono zewnętrznemu zespołowi ekspertów stworzonemu przez Fundację Instytut na rzecz ekorozwoju.

Zgodnie z wymogami prawnymi POŚ zaopiniowany został również przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W obu wypadkach dokument został zaopiniowany pozytywnie, bez zgłoszenia uwag.

Jednym z najistotniejszych elementów prac nad POŚ były jednak konsultacje z mieszkańcami. Warszawiacy informacji o Programie mogli szukać m.in. na specjalnie uruchomionej w tym celu stronie internetowej www.zielona.um.warszawa.pl/pos. Poprzez zamieszczony tam kwestionariusz kontaktowy wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać swoje sugestie, uwagi i pomysły. Równolegle z pracami nad POŚ rozpoczęto cykl sześciu debat pn. „EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu ochrony środowiska”.

Konsultacje programu
Formalne konsultacje społeczne projektu Programu trwały od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. W ich ramach odbyły się również dwa otwarte spotkania z udziałem władz stolicy, pracowników Urzędu m.st. Warszawy oraz ekspertów.

Do Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, które prowadzi prace nad POŚ, wpłynęło łącznie blisko 100 wystąpień mieszkańców i organizacji pozarządowych, zawierających od kilku do nawet kilkunastu uwag i wniosków. Łącznie zgłoszonych zostało 395 uwag i wniosków. Większość z nich dotyczyła kwestii związanych z zasobami przyrodniczymi (ok. 120), jakością powietrza (ok. 100) i hałasem.

Wśród najczęściej poruszanych tematów znajdowały się:

  • monitoring jakości powietrza, zwiększenie liczby stacji pomiarowych, informowanie o jakości powietrza;
  • dofinansowanie wymiany kotłów opalanych paliwami stałymi;
  • ochrona korytarzy wymiany powietrza;
  • egzekwowanie zakazów związanych ze spalaniem odpadów czy
  • ochrona i rozwój terenów zieleni, ograniczenie wycinki drzew.

Spośród 395 uwag i wniosków:

  • 241 zostało uwzględnionych w całości lub w części;
  • 60 nie zostało uwzględnionych;
  • 94 nie dotyczyło zakresu tematycznego POŚ.

Większość wniosków dotyczyła kwestii, które mogą być realizowane na podstawie zapisów, które już znajdowały się w projekcie przekazanym do konsultacji – np. mycie ulic czy pielęgnacja terenów zieleni.

Część wniosków dotyczyła konkretnych działań jednostek miejskich lub niezależnych od Miasta organów i instytucji publicznych – np. karanie mandatami za parkowanie na trawnikach, zaostrzenie norm jakości powietrza. Wystąpienia te zostaną przekazane do odpowiednich podmiotów (43 wnioski i uwagi).

Niektóre ze zgłoszonych propozycji i wniosków nie dotyczyły zakresu tematycznego ujętego w POŚ lub są realizowane niezależnie od niego. Wśród tego rodzaju wystąpień najczęściej pojawiały się kwestie związane z uciążliwością Lotniska Warszawa-Babice. Zagadnienia związane z hałasem lotniczym będą poruszone w „Programie ochrony środowiska przed hałasem”

Program ochrony środowiska
Prace nad „Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku” rozpoczęły się w 2015 roku. Będzie to trzeci tego rodzaju dokument sporządzony w stolicy. Prace nad nim prowadzone są bezpośrednio przez Urząd m.st. Warszawy, a nie jak dotychczas przez firmę zewnętrzną. Zanim projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym, już na etapie jego tworzenia przeprowadzono cykl debat pn: „EkoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska”. Ich celem było przedstawienie najważniejszych, wybranych aspektów i obszarów Programu oraz zebranie pomysłów, rad i sugestii mieszkańców uczestniczących w spotkaniach. Jego przedstawienie pod obrady Rady m.st. Warszawy planowane jest na grudzień 2016 r. Zakres tematyczny Programu jest zgodny z „Wytycznymi do opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska” przygotowanymi przez Ministerstwo Środowiska, a jego cele wpisują się w priorytety przedstawione przez „Strategię Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”.

Standardy kształtowania zieleni
Jedną z integralnych części Programu będą „Standardy kształtowania zieleni Warszawy”. Dokument ten zawiera większość danych na temat postępowania z zielenią miejską. Są tam m.in. wytyczne dotyczące doboru gatunków, projektowania, technologii wykonania jak i pielęgnacji, co jest równie istotne jak samo posadzenie.

Standardy opracowane zostały przez zespół specjalistów działających w ramach Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Powstały w celu wprowadzenia jednolitych zasad postępowania dla wszystkich jednostek administrujących zielenią w m.st. Warszawy, będą też materiałem o charakterze edukacyjnym dla zainteresowanych mieszkańców Warszawy.