Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Porozumienie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie

opublikowany: poniedziałek, 15. kwietnia 2019 - 16:30, Beata Wiśniewska
Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i Marek Rocki, rektor SGH podpisują porozumienie o współpracy Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy i Marek Rocki, rektor SGH podpisują porozumienie o współpracy

W poniedziałek, 15 kwietnia, zostało podpisane porozumienie o współpracy między m.st. Warszawą i Szkołą Główną Handlową. Celem porozumienia jest wymiana informacji i poglądów na temat rozwoju Warszawy między badaczami i przedstawicielami samorządu.


- Porozumienie pozwoli jeszcze bardziej wykorzystać potencjał warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście, włączyć naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta. Inaugurujemy dzisiaj innowacyjny projekt – stypendia dla doktorantów zainteresowanych badaniami nad Warszawą. To szansa na rozwój dla młodych naukowców. Zarówno porozumienie, jak i stypendia dla doktorantów umożliwią skuteczną realizację celów Strategii 2030, czyli naszego miasta jako otwartej i przyjaznej metropolii z aktywnymi mieszkańcami - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy.

- SGH jest jednym z atutów Warszawy – przyciąga do stolicy kandydatów na studia ekonomiczne, również tych z zagranicy. Kształtuje środowisko innowatorów przedsiębiorczości. Nasza uczelnia jest też argumentem dla miasta w przyciąganiu dużych pracodawców, którzy potrzebują wykwalifikowanych kadr. Współpracujemy od lat: eksperci SGH chętnie tworzą ekspertyzy lub biorą udział w najważniejszych projektach m.in. w zakresie transportu, polityki mieszkaniowej, rewitalizacji. Tylko we współpracy z miastem i dzielnicą Mokotów możliwy jest rozwój kampusu. Zlokalizowany na granicy Śródmieścia i Mokotowa, świetnie skomunikowany, otwarty i nowoczesny kampus niezwykle wzbogaci tę część miasta, pełniąc różne funkcje edukacyjne i społeczne – mówi Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Porozumienie jest deklaracją woli współpracy ze Szkołą Główną Handlową na partnerskich zasadach, ale też owocem wcześniejszych inicjatyw, potwierdzeniem chęci kontynuowania działań na rzecz Warszawy. Przedmiotem porozumienia są obszary wskazane w dokumentach strategicznych miasta. Opiera się ono na współpracy eksperckiej i badawczej w zakresie wdrażania strategii #Warszawa2030, w tym przy opracowywaniu i realizacji programów wykonawczych do strategii. 

Wskazane w dokumencie obszary obejmują szerokie spektrum zagadnień związanych z zadaniami samorządu. Współpraca dotyczy przede wszystkim zrównoważonego rozwoju miasta, polityki przestrzennej i gospodarczej, nowoczesnych metod zarządzania oraz komunikacji między różnymi grupami interesariuszy. Porozumienie zapowiada także powołanie wspólnej grupy roboczej, która wypracuje rekomendacje zmian przestrzennych terenu przed budynkiem głównym SGH oraz włączenia kampusu uczelni w system przestrzeni publicznej miasta.

To drugie porozumienie tej rangi. Poprzednie zostało podpisane z Uniwersytetem Warszawskim i zacieśniło współpracę badawczą oraz wymianę wiedzy i doświadczeń. W efekcie porozumienia na uczelni został powołany zespół ds. współpracy z miastem – tzw. Inicjatywa Akademicka Warszawa. 

Współpraca miasta ze Szkołą Główną Handlową
Współpraca trwa od wielu lat i przyjmuje różnorodne formy - pracownicy naukowi uczestniczą w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych narzędzi (np. Startup Art.), są autorami i partnerami projektów edukacyjnych, zasiadają w zespołach konsultacyjnych, doradczych i organach zarządczych, urzędnicy miejscy prowadzą zajęcia ze studentami (np. na podyplomowych studiach zarządzania miastem i polityką miejską). Wyniki wspólnych badań pomagają instytucjom miejskim podejmować decyzje i działania oparte na wiedzy (np. badania warszawskiego sektora kreatywnego dla Biura Kultury, szacowanie ruchu turystycznego dla Stołecznego Biura Turystyki czy też przestrzeni Warszawy w kontekście rozwoju gospodarczego - wspólnie z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego).    

Samorząd warszawski wspiera rozwój edukacji.
Podczas uroczystości w Szkole Głównej Handlowej prezydent stolicy zainaugurował innowacyjny projekt w skali kraju, wspierający studentów i doktorantów zainteresowanych badaniami nad Warszawą - Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów. Pomoc materialna dla doktorantów zajmujących się tematyką istotną dla miasta pozwoli uzyskać realizatorom polityk miejskich przesłanki do podejmowania działań i decyzji popartych wynikami badań naukowych. Zwiększenie zaangażowania potencjału warszawskiego sektora nauki poprzez stypendia dla doktorantów umożliwi skuteczną realizację celów Strategii 2030. Stypendia doktoranckie pozwolą włączyć młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta oraz wesprzeć przepływ wiedzy między urzędem i sektorem nauki. Wykorzystanie potencjału warszawskiego sektora nauki do podnoszenia jakości życia w mieście i usprawnienia działań urzędu wymaga wdrożenia i upowszechnienia różnorodnych form współpracy między Urzędem m.st. Warszawy i instytucjami oraz indywidualnymi przedstawicielami warszawskiego sektora nauki. Obecnie lista form uwzględniająca specyfikę obu sektorów jest ograniczona. Stypendia będą przyznawana na maksymalnie 12 miesięcy (w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt, tj. 2500 zł miesięcznie) na realizację projektu badawczego w jednym z obszarów wskazanych przez urząd. Nabór wniosków rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja. Więcej informacji tutaj.

Zainteresowanie Warszawą i w ogóle miastami, jako przedmiotem badań, w ostatnich latach rośnie. Z roku na rok odnotowujemy wzrost liczby prac dyplomowych poświęconych stolicy. W poprzednich edycjach łącznie otrzymaliśmy dwieście kilkadziesiąt zgłoszeń z bardzo różnorodnych dziedzin, począwszy od architektury poprzez kulturoznawstwo, transport, ochronę środowiska i geologię.  Wyróżniamy autorów najlepszych prac magisterskich i doktorskich z zakresu rozwoju Warszawy. Nagroda główna w kategorii prac doktorskich wynosi 15 tys. zł. a w kategorii prac magisterskich – 7 tys. zł. Laureatów konkursu wybiera kapituła złożona z przedstawicieli czołowych uczelni warszawskich. W tym roku zmieniamy formułę – będzie to Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. Rozpoczęcie naboru rozpoczynamy z początkiem maja. Ogłosimy je na stronie internetowej urzędu. Zachęcamy studentów wszystkich uczelni do podejmowania tematyki warszawskiej w swoich pracach dyplomowych i do kandydowania o nagrodę.