Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Oświadczenie

opublikowany: piątek, 13. października 2017 - 10:31, Magdalena Łań

Oświadczamy, że nieprawdą jest jakoby Prezydent m.st. Warszawy składał skargi na decyzje wydawane przez Komisję Weryfikacyjną. Podkreślamy, że rozstrzygnięcia Komisji są korzystne dla m.st. Warszawy i jako takie nie są przedmiotem zaskarżenia.


Miasto, reprezentowane przez Prezydenta m.st. Warszawy, zaskarżyło do sądu administracyjnego wyłącznie ściśle określone fragmenty uzasadnień decyzji komisji wydanych w sprawach dotyczących nieruchomości przy ul. Twardej 8 i 10, Siennej 29 i Chmielnej 70. Podkreślaliśmy w złożonych skargach, że rozstrzygnięcia (sentencje) decyzji Komisji są korzystne dla m.st. Warszawy i jako takie nie są przedmiotem zaskarżenia. Przedmiotem zaskarżenia są wyłącznie niektóre fragmenty uzasadnień decyzji.

Możliwość zaskarżenia samego uzasadnienia decyzji, która nie skutkuje uchyleniem decyzji, ale uchyleniem wyłącznie określonych fragmentów uzasadnienia decyzji, została potwierdzona w orzecznictwie sądów administracyjnych (np.: wyrok NSA z dnia 13 maja 2016 r., I OSK 1828/14, wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2016 r., II SA/Po 463/16, wyrok NSA z dnia 28 czerwca 1982 r., I SA 47/82, wyrok NSA z dnia 30 czerwca 1983 r., I SA 178/83, ONSA 1983, z.1, poz. 51, wyrok NSA z dnia 13 lutego 1984 r., II SA 1790/83, OSPiKA 1985, z.4, poz. 72, wyrok NSA z dnia 20 maja 1998 r., I SA 1896/97).

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy miasto złożyło do prokuratury 53 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, przeprowadziliśmy wewnętrzny audyt postępowań reprywatyzacyjnych. Zostało rozwiązane Biuro Gospodarki Nieruchomościami, a jego kierownictwo dyscyplinarnie zwolnione. Współpracujemy z Komisją Weryfikacyjną, m.in. wysłaliśmy ponad 200 pism i dokumentów dotyczących poszczególnych spraw. To są konkretne działania, które pokazują zaangażowanie miasta i prezydenta m.st. Warszawy w wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z reprywatyzacją.