Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nowy ratusz Mokotowa powstanie w PPP

opublikowany: poniedziałek, 15. września 2014 - 15:28, Magdalena Łań
Podpisanie umowy o doradztwo na wybudowanie ratusza w PPP. Fot. R. Motyl fot. Podpisanie umowy o doradztwo na wybudowanie ratusza w PPP. Fot. R. Motyl

Nowa siedziba mokotowskiego Ratusza planowana jest na wolnej, niezabudowanej działce przy ul. Puławskiej, w sąsiedztwie Wodnego Parku Mokotowskiej Fundacji Warszawianka i obiektów sportowych KS Warszawianka.


Leszek Drogosz dyrektor Biura Infrastruktury m.st. Warszawy w obecności zastępcy burmistrza Mokotowa Krzysztofa Skolimowskiego oraz  Aleksander Dżoga prezes zarządu ECM Group Polska S.A podpisali umowę na „kompleksowe doradztwo dla przygotowania przedsięwzięcia budowy siedziby Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów w partnerstwie publiczno-prywatnym”.

Obecna siedziba urzędu przy ul. Rakowieckiej 25/27 nie pozwala na spełnienie standardów jakości świadczonych usług dla mieszkańców, część z nich prowadzona jest i w budynkach w odrębnych lokalizacjach.
Po wybudowaniu nowego budynku ratusza dla Mokotowa zostaną do niego przeprowadzone wszystkie części urzędu dzielnicowego obsługujące mieszkańców (zlokalizowane dotychczas przy ul. Rakowieckiej 25/27, ul. Wiśniowej 37, ul. Wiktorskiej 91A).

Zwolnione przez urząd nieruchomości, stanowiące własność miasta st. Warszawy, wymagać będą racjonalnego zagospodarowania i zamawiający czyli m.st. Warszawa planuje je włączyć w zakres przedsięwzięcia - udostępnić partnerowi prywatnemu do zagospodarowania, na jego własne cele komercyjne.
Podstawowe cele przedsięwzięcia:
•    usprawnienie funkcjonowania administracji i ułatwienie realizacji potrzeb lokalnej społeczności poprzez ułatwienie dostępu, podniesienie komfortu pracy i obsługi mieszkańców,
•    wybudowanie ratusza dla Mokotowa oraz racjonalne wykorzystanie potencjału nieruchomości po dotychczasowych jednostkach urzędu mokotowskiego do dostarczenia pożytków, w szczególności - obniżających opłaty za dostępność z tytułu umowy o PPP,
•    kompleksowe docelowe zagospodarowanie przestrzenne terenu inwestycyjnego przewidzianego dla ratusza oraz nieruchomości wskazanych do wykorzystania w przedsięwzięciu, z zapewnieniem ładu przestrzennego, elastycznej funkcjonalności użytkowania przestrzeni, racjonalnego wykorzystania terenu, z podkreśleniem walorów przyrodniczych i kulturowych jego lokalizacji.
Nowa inwestycja winna spełnić w szczególności wymagania odnośnie: potrzebnych powierzchni, rodzaju i liczby pomieszczeń, infrastruktury technicznej (w tym dogodnego dostępu i obsługi komunikacyjnej), efektywności energetycznej (dającej obniżenie kosztów eksploatacji) oraz regulacji prawnych.
Założenia przyjęte dla przedsięwzięcia:
•    zadanie realizacji przedsięwzięcia będzie adresowane do inwestorów prywatnych, którzy podejmą się zaprojektowania i realizacji (w tym sfinansowania) inwestycji wraz z późniejszym zarządzaniem/eksploatacją,
•    przedmiot współpracy m.st. Warszawy z partnerem prywatnym zostanie zrealizowany na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność miasta.
•    miasto st. Warszawa udostępni teren pod inwestycję, a partner prywatny oczekując zwrotu z zainwestowanego kapitału - w zależności od postanowień zapisów umowy - będzie otrzymywał określone wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność.
•    możliwość ponoszenia przez stronę publiczną opłat na rzecz partnera prywatnego przewiduje się dopiero od momentu zakończenia budowy ratusza oraz przekazania go do użytkowania.
•    nieruchomości zwolnione po przeniesieniu urzędu mokotowskiego do nowej siedziby, w tym obiekty na nich istniejące, jak i nowo powstałe w ramach przedsięwzięcia mogą być wykorzystywane przez partnera prywatnego na cele komercyjne, w zgodzie z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego.

Miasto st. Warszawa przystępuje obecnie do sfinalizowania przygotowań niezbędnych do ogłoszenia postępowania na wybór partnera prywatnego i zwraca się o kompleksowe doradztwo specjalistyczne do firm doświadczonych w przygotowaniu tego typu przedsięwzięć.
Zamawiający oczekuje doradztwa doświadczonych specjalistów, ekspertów technicznych, projektantów, finansistów, ekonomistów i prawników, którzy:
•    zaproponują optymalne rozwiązanie – łączące wybór modelu współpracy strony publicznej i prywatnej (zakresu zaangażowania partnera prywatnego), z wariantem inwestycji oczekiwanej od partnera prywatnego, odniesionym do możliwości racjonalnego wykorzystania nieruchomości miejskich proponowanych przez zamawiającego do objęcia przedsięwzięciem;
•    w dokumentacji postępowania na wybór partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia pomogą dobrać zapisy najlepiej chroniące interesy prawne i ekonomiczne strony publicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu zainteresowania przystąpieniem do przedsięwzięcia przez partnerów prywatnych;
•    przeprowadzą we współpracy z Zamawiającym całą procedurę wyboru partnera prywatnego, gwarantując realizację założonych celów dla doradztwa i przedsięwzięcia.
Harmonogram prac oczekiwanych od doradcy zakłada w pierwszym etapie wykonanie wielokryterialnych analiz, w wyniku których doradca przedstawi zamawiającemu rekomendowane rozwiązanie przedsięwzięcia i zostaną uzgodnione z zamawiającym sprecyzowania warunków brzegowych PPP.
Następnie oczekiwane jest od doradcy przygotowanie pełnej dokumentacji do ogłoszenia postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego – planowane na ostatni kwartał 2014  r.

Na przeprowadzenie, przy wsparciu doradcy, procedury wyboru (dialogu konkurencyjnego z zainteresowanymi przedsięwzięciem PPP) m.st. Warszawa zarezerwowało ok. 12 miesięcy od ogłoszenia. Zakłada się, że do listopada 2015 r. zostanie wyłoniony partner prywatny, z którym zostanie zawarta umowa i nastąpi wdrożenie inwestycji.