Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasto rozwiązało umowę z projektantem Muzem Sztuki Nowoczesnej

opublikowany: środa, 9. maja 2012 - 17:23, Magdalena Łań

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (SZRM), nadzorujący w imieniu m.st. Warszawy realizację umowy na projekt siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej, wysłał do właściciela firmy CCAW Polska AG, Christiana Kereza, oświadczenie o odstąpieniu od zawartych umów z winy architekta


SZRM wezwał go także do zapłaty kar umownych z ww. tytułu w łącznej wysokości 5 439 608 zł.

Dnia 30 kwietnia 2012 r. został wysłany do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko firmie architekta, o zapłatę kar umownych naliczonych z tytułu zwłoki w dostarczeniu dokumentacji wraz z odsetkami w łącznej wysokości 1.637.333,79 zł.

W grudniu 2010 roku Christian Kerez jednostronnie wstrzymał prace projektowe. W listopadzie 2011 roku miasto stołeczne Warszawa wyznaczyło architektowi termin do przedłożenia poprawionej dokumentacji projektowej do dnia 26 lutego 2012 roku. Na wniosek Christiana Kereza termin przesunięto ostatecznie na 29 czerwca 2012 roku.

W kwietniu 2012 roku architekt złożył do Urzędu Miasta żądanie zapłaty za złożenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (które nie nastąpiło) oraz żądanie zwrotu kosztów przelotów, spotkań, prezentacji i innych. W piśmie zakwestionował zasadność roszczeń m. st. Warszawy w zakresie złożenia poprawionej dokumentacji projektowej.