Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasto odzyskało już sześćdziesiąt nieruchomości

opublikowany: czwartek, 18. października 2018 - 11:32, Konrad Klimczak

Przedszkole, dwie szkoły podstawowe, rodzinne ogródki działkowe i tereny mieszkaniowe wolne od roszczeń. Miasto wydało właśnie sześć kolejnych decyzji i umorzyło roszczenia do nieruchomości na Woli, Targówku i w Śródmieściu.


- Porządkujemy stan prawny sierot po Bierucie, czyli tzw. śpiochów. Publikujemy kolejne ogłoszenia i wydajemy decyzje umarzające postępowania. W tym roku do zasobów miasta i Skarbu Państwa, dzięki małej ustawie reprywatyzacyjnej, wróciło już sześćdziesiąt takich nieruchomości - mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. - Warszawa potrzebuje jednak dużej ustawy reprywatyzacyjnej, powtórzę to po raz kolejny – dodaje prezydent miasta.

Ostatnie podpisane przez miasto decyzje umorzeniowe dotyczą:

  • nieruchomości przy ul. Nowolipie 63 na Woli, obecnie to teren na którym znajdują się dwa budynki mieszkalne (przy ul. Nowolipie 31 i ul. Nowolipie 29A, z 28 miejskimi lokalami), Przedszkole nr 118 oraz budynki transportu i łączności,
  • nieruchomości przy ul. ul. Dynasy w Śródmieściu, pow. ok. 796 m2, obecnie to ulica i tereny mieszkaniowe, część nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Dynasy 2A,
  • nieruchomości przy ul. Deotymy 31 na Woli, obecnie to ulica, tereny Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 317, Szkoły Podstawowej nr 388, część nieruchomości zabudowana blokiem mieszkalnym przy ul. Deotymy 19/21,
  • nieruchomości przy ul. Cynowej 1 róg Pratulińskiej na Targówku, obecnie to ulica i częściowo teren Rodzinnych Ogrodów Działkowych Pratulińska,
  • nieruchomości przy ul. Grodziskiej 12 na Woli, obecnie to tereny niezabudowane,
  • nieruchomości przy ul. Działdowskiej 4A na Woli, obecnie to teren zabudowany budynkiem mieszkalno- usługowym przy ul. Wolskiej 50, w którym znajduje się 10 miejskich lokali mieszkalnych.

To kolejna partia nieruchomości warszawskich uwolnionych od dekretu Bieruta. Ostatnie decyzje umarzające zostały podpisane kilka dni temu: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/siedem-kolejnych-nieruchomo-ci-bez-roszcze

Przypomnijmy. We wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna (Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy), która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów (reguluje to art. 214b ustawy o gospodarce nieruchomościami), czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym 2017 r. rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach”. Łącznie w osiemnastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 213 takich nieruchomości.

W styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano ponad 70 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 60 nieruchomości, w których znajdują się 272 lokale miejskie.