Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Miasta partnerskie Warszawy - Strona 3

Współpraca będzie skoncentrowana na: wymianie doświadczeń w zakresie planwoania i zarządzania miejskiego, rozwoju ekonomicznym, szkoleniu personelu, turystyce, działaności kulturalnej, sporcie i inych dziedzinach. Strony będą wymieniały delegacje w celu omówienia programów działania w ww. dziedzinach.

 • Harbin
  www.harbin.gov.cn
  19 czerwca 1993
  Porozumienie o wspólnych projektach.
   Rozwijanie współpracy na polu ekonomicznym, handlowym, kultury, nauki i techniki, edukacji i kultury fizycznej oraz szeroko pojęta wymiana informacji. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie: produkcji mebli, preparatów żeńszeniowych, przemysłu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych oraz dekoracji wnętrz hotelowych. Wspieranie kontaktów pomiędzy Politechniką Warszawską a Politechniką Harbińską.


 • Ile-de-France
  www.iledefrance.fr
  22 listopada 1990
  Porozumienie o współpracy między miastem Warszawą i Województwem Mazowieckim a Regionem Ile-de-France.
   Zakres współpracy: kształcenie zawodowe, rozwój ekonomiczny, zagospodarowanie miasta i ochrona środowiska, organizacja komunikacji miejskiej, współpraca w dziedzinie kultury.
  24.06.2001
  Porozumienie o współpracy partnerskiej
   Podpisane dla ustanowienia organizatora Transportu publicznego w Regionie Mazowieckim. Przewiduje się seminaria oraz powołuje się komitet pilotażowy. Czas trwania porozumienie: 24.06.2001 - 31.12.2002 (z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba)


 • Kijów
  www.kmr.gov.ua
  4 lutego 1994
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Kijowem.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz mieszkańcami, wymiana informacji i doświadczeń we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, wymiana stażowa urzędników miejskich, współpraca w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego, sportu, ochrony zabytków, środków masowego przekazu popieranie budowy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem, popieranie działalności podmiotów gospodarczych i instytucji bankowych.
  23 marca 2000
  Memorandum w sprawie zacieśniania współpracy między miastami Warszawą i Kijowem.
   Cele memorandum: poszerzenie wiedzy o mieście-partnerze, rozwój wspólnych inicjatyw i wymiana doświadczeń, w takich dziedzinach jak: zarządzanie miastem, gospodarka, budownictwo, komunikacja publiczna, recycling odpadów, ochrona środowiska, nauka i kultura,