Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Las z unijnym dofinansowaniem

opublikowany: wtorek, 10. października 2017 - 14:38, Magdalena Łań

Ponad dziesięciohektarowy park powstanie w Utracie na Targówku. Będzie to obszar gdzie ingerencja człowieka będzie niewielka czyli ekologiczny teren służący wypoczynkowi i rekreacji w otoczeniu przyrody. Miasto otrzyma na niego unijne dofinansowanie ok. 1,6 mln zł.


Projekt dotyczy zagospodarowania południowej strony Kanału Bródnowskiego, na odcinku wzdłuż zbiornika retencyjno-rekreacyjnego zlokalizowanego na osiedlu Utrata w dzielnicy Targówek. Dziś to zalesione nieużytki, z pozostałościami nasypów kolejowych, ciekami wodnymi. Zakładana jest jak najmniejsza ingerencja w istniejącą zieleń – teren musi być rozminowany i uporządkowany, planowane są dosadzenia drzew i krzewów. Do tego wytyczone będą ścieżki o naturalnej nawierzchni (żwir), powstaną polany do wypoczynku na trawie. Pojawi się także mała architektura – wiaty chroniące przed deszczem, ławki, kosze na śmieci, ścieżka zdrowia. Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac nad zagospodarowaniem terenu wzdłuż Kanału Bródnowskiego - powstał już np. zbiornik retencyjno–rekreacyjny znajdujący się w pobliżu. Planowany termin zakończenia prac to 2019 rok.

Projekt pn. Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Tytuł projektu: Zagospodarowanie strony południowej Kanału Bródnowskiego na długości zbiornika retencyjno-rekreacyjnego

Wartość projektu: 3 260 924,70 zł
Wkład m.st. Warszawy: 1 647 688,71 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 1 613 235,99 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostki realizujące projekt: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy