Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Konkurs na dyrektora Teatru Rozmaitości

opublikowany: czwartek, 21. marca 2019 - 15:55, Konrad Klimczak

Prezydent m.st. Warszawy, Rafał Trzaskowski ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości. Oferty należy składać do 30 kwietnia, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja.


Wśród wymagań stawianych kandydatom są między innymi wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w instytucji kultury, minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, znajomość specyfiki pracy w teatrze.

Kandydaci na stanowisko dyrektora oprócz złożenia wymaganych dokumentów, zobowiązani są do pisemnego opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Teatru Rozmaitości. M.st. Warszawa, oczekuje, że przedstawiona przez kandydatów autorska koncepcja programowa i organizacyjna Teatru będzie odwoływać się do statutu Teatru. Zgodnie z tym założeniem Teatr Rozmaitości będzie propagował nowe formy ekspresji artystycznej przy zastosowaniu innowacyjnych metod pracy aktorskiej, reżyserskiej i dramaturgicznej oraz stwarzał warunki dla działań twórcom z różnych dziedzin sztuki i wspierał rozwój młodych generacji artystów. Będzie miejscem kulturotwórczym, włączającym nowe kręgi uczestników kultury, budującym z nimi trwałe relacje, w krajowym i międzynarodowym obiegu sztuki.

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie załącznikiem do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

Koncepcja programowa powinna również wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020, a także na projekcie Strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku).

Podpisane oferty wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do stołecznego Biura Kultury  (Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa) do 30 kwietnia br. z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozmaitości – NIE OTWIERAĆ”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 31 maja br. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Teatru Rozmaitości udziela Biuro Kultury, tel. (22) 44-30-355 lub (22) 44-30-367; e-mail: mkamola@um.warszawa.pl lub asadza@um.warszawa.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagań, które powinien spełniać kandydat znajdują się w Zarządzeniu nr 466/2019 Prezydenta m.st. Warszawy.