Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Karta Dużej Rodziny

opublikowany: środa, 11. lutego 2015 - 8:30, Tomasz Demiańczuk
Karta Dużej Rodziny Karta Dużej Rodziny

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.


Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny

Program ma charakter ogólnopolski, a Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek należy pobrać ze strony: https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wniosek_o_kdr_zalacznik_nr_2_2_020215.pdf, w imieniu rodziny, może go złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Następnie w Urzędzie Dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania składamy wniosek oraz następujące dokumenty:

  1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość
  2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
  3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
  4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
  5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
  6. osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

Pracownik odpowiedzialny za obsługę wniosków weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w systemie teleinformatycznym wysyła informacje do podmiotu odpowiedzialnego za wydruk i personalizację kart. Spersonalizowane karty przesyłane są  do urzędu, a o ich odbiorze zainteresowany członek rodziny informowany jest przez urzędnika.

Więcej informacji na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/

Pliki do ściągnięcia

  1. Wniosek o wydanie Karty Duzej Rodziny (plik: wniosek_kdr_2015.pdf, rozmiar pliku: 107.26 KB)