Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Budowia dwóch elektroenergetycznych linii kablowych 110kV z kablem światłowodowym w kanalizacji do RPZ Wilanów oraz przebudowa istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Konstancin, Natolin – EC Siekierki. Inwestycja będzie realizowana

opublikowany: czwartek, 1. września 2005 - 1:01,

Budowia dwóch elektroenergetycznych linii 110kV w Dz.WilanówObwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.)

Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępo-wanie administracyjne, na wniosek ENERGOPROJEKT- POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Piekary 19 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych linii kablowych 110kV z kablem światłowodowym w kanalizacji do RPZ Wilanów oraz przebudowie istniejącej dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Konstancin, Natolin EC Siekierki. Inwestycja będzie realizowana na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy na odcinku od ul. Karuzela do ul. Ruczaj w obszarach geodezyjnych: 1-10-40, 1-05-56, 1-06-36, 1-06-37, 1-06-41, 1-06-42, 1-06-44, 1-06-30, 1-06-38 i 1-06-29

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 kpa można zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Delegaturze Biura Na-czelnego Architekta Miasta Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11, pok. 103, tel. 642-60-01 w. 103, w ponie-działki i czwartki w godzinach pracy Urzędu.