Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomości

opublikowany: środa, 13. lipca 2016 - 15:04, Tomasz Demiańczuk

Na stronach miasta umieszczamy „Białą Księgę” dotyczącą dekretu Bieruta. W liczącym ponad 400 stron dokumencie umieściliśmy kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe.


Ważnym elementem jest opis działań podejmowanych przez władze Warszawy na rzecz lokatorów zwracanych budynków i zmian jakie proponujemy w przepisach.

Wśród informacji znajdą Państwo również dane o dotychczasowych decyzjach zwrotowych, linii orzeczniczej sądów oraz działaniach mających na celu wsparcie lokatorów zwracanych nieruchomości. „Biała Księga” nie jest katalogiem zamkniętym – będzie na bieżąco uaktualniana o kolejne zestawienia i informacje.

Teren „dekretowy” o powierzchni ok. 14.148 ha, stanowi 27,4 proc. powierzchni obecnej Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. Dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni w latach 1947-1949 złożyli ok. 17 tys. wniosków, z czego większość została rozpoznana negatywnie w latach 50, 60 i 70-tych. Niezrealizowane roszczenia przeszły następnie na spadkobierców, a część z nich została sprzedana osobom trzecim.

Prezydent m. st. Warszawy jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosków o przyznanie prawa własności czasowej złożonych przez dawnych właścicieli - w przypadkach kiedy stwierdzono nieważność odmownych orzeczeń oraz wniosków które od chwili złożenia nie zostały rozpoznane decyzją administracyjną. Miasto również ustala i wypłaca odszkodowania za nieruchomości przejęte na mocy tzw. Dekretu warszawskiego w trybie  art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Od 1990 roku złożono już ponad 7 tys. wniosków,  dokonano ponad 4 tys. zwrotów a stolica wypłaciła ponad 1,13 mld zł na odszkodowania.

Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości (ponad sto dotyczy placówek oświatowych) i ponad 3,8 tys. postępowań o odszkodowania a zobowiązania z nich wynikające są szacowane na miliardy złotych.

Pliki do ściągnięcia

 1. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - OKŁADKA I SPIS TREŚCI (plik: 00_okladkaspis_tresci.pdf, rozmiar pliku: 1329.18 KB)
 2. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - WSTĘP (I) (plik: 01_wstep.pdf, rozmiar pliku: 527.84 KB)
 3. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - PRAWA I ROSZCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE WŁAŚCICIELOM GRUNTÓW WARSZAWSKICH I ICH NASTĘPCOM PRAWNYM (II) (plik: 02_prawa_i_roszczenia_przyslugujace_wlascicielom_gruntow_warszawskich_i_ich_nastepcom_prawnym.pdf, rozmiar pliku: 548.62 KB)
 4. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - BUDYNEK JAKO ODRĘBNA NIERUCHOMOŚĆ I PRZEDMIOT WŁASNOŚCI W ŚWIETLE ART. 5 DEKRETU WARSZAWSKIEGO (plik: 03_budynek_jako_odrebna_nieruchomosc_i_przedmiot_wlasnosci_w_swietle_art._5_dekretu_warszawskiego.pdf, rozmiar pliku: 542.23 KB)
 5. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - ZWROT NAKŁADÓW PONIESIONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA BĄDŹ M. ST. WARSZAWĘ NA ODBUDOWĘ, REMONTY I MODERNIZACJĘ BUDYNKÓW WYBUDOWANYCH NA GRUNTACH WARSZAWSKICH PRZED 1945 R. I STANOWIĄCYCH, W ŚWIETLE ART. 5 DEKRETU WARSZAWSKIEGO, ODRĘBNĄ OD GRUNTU WŁASNOŚĆ NASTĘPCÓW (IV) (plik: 04_zwrot_nakladow_poniesionych_przez_skarb_panstwa_badz_m.st_._warszawe_na_odbudowe.pdf, rozmiar pliku: 555.86 KB)
 6. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - ROSZCZENIA DEKRETOWE A ROSZCZENIA OPARTE NA PRZEPISACH PÓŹNIEJSZYCH WOBEC DEKRETU WARSZAWSKIEGO (V) (plik: 05_roszczenia_dekretowe_a_roszczenia_oparte_na_przepisach_pozniejszych_wobec_dekretu_warszawskiego.pdf, rozmiar pliku: 534.75 KB)
 7. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - CHARAKTER DECYZJI MINISTRA FINANSÓW WYDAWANYCH W SPRAWCH INDEMNIZACJI (VI) (plik: 06_charakter_decyzji_ministra_finansow_wydawanych_w_sprawach_indemnizacji.pdf, rozmiar pliku: 32363.27 KB)
 8. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - PRZEDWOJENNE ZABEZPIECZENIA HIPOTECZNE (VII) (plik: 07_przedwojenne_zabezpieczenia_hipoteczne.pdf, rozmiar pliku: 503.33 KB)
 9. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - WYPŁATA ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI (VIII) (plik: 08_wyplata_odszkodowan_z_tytulu_utraty_prawa_wlasnosci_nieruchomosci.pdf, rozmiar pliku: 668.02 KB)
 10. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - OBOWIĄZEK WYDAWANIA DECYZJI DEKRETOWYCH (IX) (plik: 09_obowiazek_wydawania_decyzji_dekretowych.pdf, rozmiar pliku: 665.81 KB)
 11. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ POSTĘPOWAŃ DEKRETOWYCH ZAKOŃCZONYCH WYDANIEM DECYZJI ZWROTOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAW, W KTÓRYCH ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA INDEMNIZACYJNA PRZEZ MINISTRA FINANSÓW (plik: 09_wykaz_zakonczonych_postepowan_dekretowych.pdf, rozmiar pliku: 2905.73 KB)
 12. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ POSTĘPOWAŃ DEKRETOWYCH W TOKU Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAW, W KTÓRYCH ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA INDEMNIZACYJNA PRZEZ MINISTRA FINANSÓW (plik: 09_wykaz_postepowan_dekretowych_w_toku.pdf, rozmiar pliku: 820.29 KB)
 13. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - OBOWIĄZEK WYDAWANIA DECYZJI DEKRETOWYCH (X) (plik: 10_ewolucja_orzecznictwa_sadow_administracyjnej_ws._przeslanek_odmowy_ustanowienia_prawa_uzytkowania_wieczystego_gruntow_warszawskich.pdf, rozmiar pliku: 556.99 KB)
 14. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - POMOC PRAWNA ORAZ MIESZKANIOWA DLA LOKATORÓW ZAMIESZKUJĄCYCH W BUDYNKACH PRYWATNYCH (IX) (plik: 11_pomoc_prawna_oraz_mieszkaniowa.pdf, rozmiar pliku: 846.13 KB)
 15. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - WNIOSKI LEGISLACYJNE WŁADZ WARSZAWY (XII) (plik: 12_wnioski_legislacyjne_wladz_warszawy.pdf, rozmiar pliku: 4009.41 KB)
 16. BIAŁA KSIĘGA REPRYWATYZACJI NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH - KONFERENCJA POD PATRONATEM PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO PT. „REPRYWATYZACJA W ORZECZNICTWIE SĄDÓW” (XIII) (plik: 13_konferencja_pod_patronatem_pierwszego_prezesa_sadu_najwyzszego_pt._reprywatyzacja_w_orzecznictwie_sadow.pdf, rozmiar pliku: 2147.17 KB)
 17. Nowe procedury postępowania w sprawach zwrotu nieruchomości (plik: procedura_czynnosci_w_postepowaniu_art._7_02.pdf, rozmiar pliku: 2503.88 KB)
 18. Nowe procedury postępowania w sprawach zwrotu nieruchomości (plik: procedura_czynnosci_w_postepowaniu_art._215_02.pdf, rozmiar pliku: 2207.22 KB)
 19. Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów (plik: studia_i_analizy_sn_t_iii_2016.pdf, rozmiar pliku: 1070.68 KB)
 20. Opinia prawna w sprawie relacji między układami indemnizacyjnymi zawartymi przez Polskę dwunastoma państwami zachodnimi a dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych - prof. zw. dr hab. Jan Barcz (plik: opinia_prawna_-_prof_jan_barcz.pdf, rozmiar pliku: 11303.17 KB)
 21. Opinia prawna w sprawie relacji między układami indemnizacyjnymi zawartymi przez rząd PRL z rządami państw obcych oraz dekretem z dnia 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy - prof. UW dr hab. Maciej Kaliński (plik: opinia_prawna_-_prof_uw_dr_hab_maciej_kalinski.pdf, rozmiar pliku: 5281.22 KB)
 22. Wstępną listą nieruchomości, w odniesieniu do których zostały wydane decyzje o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego od początku funkcjonowania Gminy Warszawa-Centrum wg odpowiedzi z dnia 30.09.2002 r. (plik: lista_nieruchomosci_stan_na_30.09.2002_r.pdf, rozmiar pliku: 8097.27 KB)
 23. Rozszerzone kalendarium w sprawie postępowania reprywatyzacyjnego nieruchomości przy dawnej ulicy Chmielnej 70 (otoczenie PKiN) (plik: rozszerzone_kalendarium_w_sprawie_postepowania_reprywatyzacyjnego_nieruchomosci_przy_dawnej_ulicy_chmielnej_70.doc, rozmiar pliku: 117 KB)
 24. Wyrok pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z 19 lipca 2016r., wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi w sprawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kp 3/15 (plik: wyrok_trybunalu_konstytucyjnego_z_19_lipca_2016_roku.pdf, rozmiar pliku: 55412.75 KB)
 25. Odmowa Ministrstwa Rozwoju i Finansów przekazania ratuszowi wykazu beneficjentów układów indemnizacyjnych. (plik: skonicac28416110312340.pdf, rozmiar pliku: 2318.35 KB)
 26. Decyzja Ministerstwa Rozwoju i Finansów ws. Chmielnej 70 z 28 października 2016 r. (plik: skonicac28016110311430.pdf, rozmiar pliku: 9630.36 KB)
 27. Projekt wystąpienia pokontrolnego Ministerstwa Skarbu Państwa - Kontrola prawidłowości wydatkowania przez Prezydenta m.st. Warszawy dotacji celowej udzielonej przez Ministra Skarbu Państwa w 2015 r. ze środków Funduszu Reprywatyzacji - 11 lipca 2016 r. (plik: projekt_wystpaienia_pokontrolnego_ministerstwo_skarbu_panstwa_z_11_lipca_2016.pdf, rozmiar pliku: 7329.26 KB)
 28. Zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego Ministerstwa Skarbu Państwa - 19 lipca 2016 r. (plik: zastrzezenia_do_projektu_wystapienia_pokontrolnego_ministerstwa_skarbu_panstwa_z_19_lipca_2016.pdf, rozmiar pliku: 776.28 KB)
 29. Przyjęcie zasad postępowania w sytuacjach w których Wojewoda Mazowieckie (dalej WM) lub Wojewódzki Sąd Administracyjny (dalej WSA) wyznaczyły termin na podjęcie rozstrzygnięcia w sprawach o ustalenia odszkodowania - procedura z 2012 r. (plik: przyjecie_zasad_postepowania_w_sytuacjach.pdf, rozmiar pliku: 442.99 KB)
 30. Wewnętrzny audyt reprywatyzacyjny (plik: wewnetrzny_audyt_reprywatyzacyjny.pdf, rozmiar pliku: 99363.84 KB)
 31. Mała ustawa reprywatyzacyjna - podsumowanie (stan na 21.11.2018 r.) (plik: mala_ustawa_reprywatyzacyjna_-_podsumowanie_stan_na_21.11.2018.pdf, rozmiar pliku: 2760.63 KB)