Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiątki miejsc na poranne spacery

Nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów II edycja

Materiały graficzne na podstawie: Wojciech Czerwosz, papierowa wycinanka Syrenka, lata 70. XX w. Zbiory Muzeum Warszawy MHW 24521.


***

Ogłoszenie listy stypendystów

 

ZARZĄDZENIE NR 1239/2020 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2020/2021
Na podstawie art. 212 oraz art. 96 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086) i § 7 ust. 1 Regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów, stanowiącego załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXVII/809/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 2942), zarządza się, co następuje:
§ 1. Ogłasza się listę stypendystów stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantów – edycja 2020/2021.


§ 2. Stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów otrzymują:
1) Olga Czeranowska-Panufnik - doktorantka Szkoły Doktorskiej nr 5, Politechnika Warszawska,
2) Justyna Kościńska – doktorantka w Instytucie Socjologii, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski,
3) Paweł Słup – doktorant Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski,
4) Anna Zdyb – doktorantka w Katedrze Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa,
5) Sylwia Zdziech – doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa.


§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom: Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Cyfryzacji Miasta, Biura Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności, Biura Rozwoju Gospodarczego oraz Centrum Komunikacji Społecznej.


§ 4. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
/-/ Rafał Trzaskowski

 

Na podstawie uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942) 

 

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza

nabór na stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

 

 

Celem stypendiów jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy Warszawą jako przedmiotem i obszarem badań oraz uzyskanie popartych badaniami przesłanek do wyboru kierunków działań samorządu.

1. Stypendium polega na przyznaniu środków finansowych osobom fizycznym, które są doktorantami na uczelni warszawskiej, prowadzącym projekt badawczy wspierający rozwój miasta w dziedzinie zgodnej z doktoratem.

2. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 30 000 zł. Stypendium może być przyznane na okres do 12 miesięcy.

3. Obszary badawcze, w których prowadzony jest nabór:

 • Przestrzenie publiczne.  Klasyfikacja przestrzeni publicznych.
 • Przestrzenie publiczne. Standard ulicy.
 • Diagnoza kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy.
 • Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy.
 • Ewolucja modelu ustroju metropolitalnego Warszawy począwszy od narodzin miasta do ustroju wynikającego z obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem historii insygniów organów władzy samorządowej i symboli m.st. Warszawy.
 • Ekonomia behawioralna.
 • Innowacje w sektorze publicznym.
 • Kultura innowacji.
 • Ekonomia cyrkularna.
 • Ekonomia współdzielenia.
 • Rolnictwo miejskie.
 • Ekologiczne źródła energii w miastach.
 • Dzielnice innowacji, parki technologiczne, strefy laboratoriów badawczych.
 • Startupy w Warszawie.
 • Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych.
 • Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych.

Opisy obszarów badawczych znajdują się w załączniku do ogłoszenia.

4. Spotkania konsultacyjne online dla osób zainteresowanych stypendiami m.st. Warszawy dla doktorantów odbędą się w dniach 17-23 czerwca. Podczas spotkań będzie możliwość zapoznania się z obszarem badawczym z perspektywy biura zgłaszającego temat i zadania pytań dotyczących potrzeb badawczych miasta. Terminy spotkań znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zachęcamy do zgłaszania się do udziału w spotkaniach poprzez przesłanie maila na adres naukowa@um.warszawa.pl. Notatki po spotkaniach znajdują się na dole strony, w załącznikach.

W razie braku możliwości uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym proszę o przesłanie pytań z podaniem którego obszaru dotyczą na adres naukowa@um.warszawa.pl

5.      W celu ubiegania się o stypendium doktorant wypełnia formularz wniosku poprzez stronę www.um.warszawa.pl/stypendia, a następnie na stronie załącza skan podpisanego wniosku.

6.      Do wniosku doktorant dołącza:

a)      dokument potwierdzający rozpoczęcie studiów doktoranckich/ podjęcie kształcenia w szkole doktorskiej lub wszczęcie przewodu doktorskiego wydany przez dziekanat studiów lub szkołę doktorską, nie starszy niż 1 miesiąc;

b)      opinię promotora lub kierownika szkoły doktorskiej na temat stypendialnego projektu badawczego według Załącznika nr 3 do zarządzenia;

7.      Spełnienie wymogów formalnych polega na prawidłowym wypełnieniu wniosku i kompletu załączników, a następnie załączeniu wymaganych dokumentów oraz podpisanego wniosku w systemie Elektronicznego Systemu do Obsługi stypendiów na stronie podanej w pkt. 5

8.      Nabór wniosków trwa do 8 lipca 2020 r.

9. W regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942) określono warunki, tryb przyznawania i wysokość stypendiów.

10.  Złożenie wniosku jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przyznawania stypendiów m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom

11.  Informacja o przyznaniu stypendiów zostanie ogłoszona zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

12.  Szczegółowych informacji udziela zespół Naukowa Warszawa w Centrum Komunikacji Społecznej pod numerem telefonu: (22) 443 01 76 lub pod adresem: naukowa@um.warszawa.pl.

13.  Załączniki do ogłoszenia:

1)     lista obszarów badawczych z opisem oraz terminami spotkań konsultacyjnych

2)     wzór wniosku (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów)

3)     wzór opinii promotora lub kierownika szkoły doktorskiej (załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów)

4)      oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku oraz zgodę wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów.

5)     wzór umowy stypendialnej (załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów).

 

Pliki pomocnicze:

Zarządzenie nr 704/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów

Uchwała nr XXVII/809/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020 r. poz. 2942)

Lista obszarów badawczych z terminami spotkań konsultacyjnych.

Notatka po spotkaniu 17.06 "Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych."

Notatka ze spotkania 17.06  "Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy"

Notatka ze spotkania 18.06 "Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych." 

Notatka ze spotkania 18.06 w sprawie obszarów badawczych zgłoszonych do stypendiów m.st. Warszawy przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Notatka ze spotkania 23.06 w sprawie obszarów badawczych zgłoszonych do stypendiów m.st. Warszawy przez Biuro Rozwoju Gospodarczego

 

Szczegółowe informacje można uzyskać:

· mailem: naukowa@um.warszawa.pl
· telefonicznie: 22 443 01 76
pon.-pt. w godz. 8.00-16.00