Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu ...

opublikowano: 2009-10-14 08:51, pkozicki
aktualizowano: 2015-03-26 09:54
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

Numer karty:

USC-08-01

Krok po kroku:

1. Pobierz, wydrukuj, wypełnij odpowiedni wniosek (do pobrania poniżej). Wnioski są również dostępne w urzędzie.
2. Udaj się do dowolnej siedziby USC na terenie m.st. Warszawy.
3. Złóż wniosek i dokonaj na miejscu opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej dzielnicy (zabierz ze sobą oryginał uiszczenia opłaty skarbowej).
4. Pamiętaj o swoim dowodzie tożsamości.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego / zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu.
2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
3. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa:

a. 22 zł - za odpis skrócony,

b. 33 zł - za odpis zupełny,

c. 24 zł - za zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, albo o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,

c. 26 zł - za inne zaświadczenia.

2. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Miejsce złożenia i odbioru:

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi:

Do miesiąca.

Tryb odwoławczy:

1. Od decyzji, odmawiającej wydania odpisu, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

2. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Uwagi:

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księdze stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, zaświadczenia o stanie cywilnym oraz inne zaświadczenia dotyczące urzędowego potwierdzenia określonych faktów, np. zaświadczenie o wyznaczonej dacie ślubu.
2. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik oraz inne osoby, które wykażą interes prawny.
3. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazaniem potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 29 września 1986 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn: Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r., poz. 1282).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn: Dz.U. z 2013 r., poz. 267).

Wymagane załączniki:

1. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu urodzenia. Druk: USC-08-01/z.1

2. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu małżeństwa. Druk: USC-08-01/z.2

3. Wzór wniosku o wydanie odpisu skróconego/ zupełnego aktu zgonu. Druk: USC-08-01/z.3

Załączniki do pobrania
  1. wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia (Plik: wniosek_o_odpis_aktu_urodzenia.pdf, rozmiar pliku: 43.67 KB).
  2. wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa (Plik: wniosek_o_odpis_aktu_malzenstwa.pdf, rozmiar pliku: 44.75 KB).
  3. wniosek o wydanie odpisu aktu zgnu (Plik: wniosek_o_odpis_aktu_zgonu.pdf, rozmiar pliku: 43.75 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie