Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub ...

opublikowano: 2009-09-15 10:39, bluks
aktualizowano: 2014-10-10 12:12
Powiększ Zwykły Pomniejsz

Zgłaszanie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Numer karty:

AM-02-04

Krok po kroku:

1.Pobierz, wydrukuj i wypełnij zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych.
2.W zgłoszeniu opisz (lub dołącz opis) rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Termin rozpoczęcia robót nie może być krótszy niż 30 dni od daty dokonania zgłoszenia.
3.Do zgłoszenia dołącz:
a.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
b.w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
c.w razie potrzeby może być również wymagana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – jeżeli wskazują na to przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
d.upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście.
4.W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie posiadało wszystkich wymaganych dokumentów, organ nałoży na Ciebie obowiązek w postaci postanowienia, w którym zobowiąże Cię do ich uzupełnienia w oznaczonym terminie.  Pamiętaj, że niewykonanie nałożonych obowiązków będzie podstawą do wydania decyzji o sprzeciwie do dokonanego zgłoszenia.
5.Możesz przystąpić do wykonywania robót budowlanych objętych zgłoszeniem, jeśli organ w terminie 30 dni od daty dokonania zgłoszenia nie wyda decyzji o sprzeciwie.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (załącznik do karty informacyjnej) oraz – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice i rysunki, wykonane przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

3. W zgłoszeniu budowy instalacji, o której mowa w art. 29, ust.1, pkt.19 i 20 ustawy –Prawo budowlane należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.

4. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane.

5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 

Do wniosku należy dołączać oryginały lub odpisy dokumentów, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, z zastrzeżeniem art. 76a § 1 k.p.a tj. jeżeli dokument znajduje się w aktach organu lub innego organu państwowego, wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub wyciąg z dokumentu.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

17 zł - dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

 

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Dla spraw załatwianych bezpośrednio w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy właściwy jest nr konta i kasa dla Dzielnicy Śródmieście.

Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

 

Nie podlegają opłacie skarbowej podania w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku, gdy lokal lub budynek pełni inne funkcje, a także funkcję mieszaną (mieszkaniową i inną), istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej, ale przy obliczaniu opłat nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej.

Miejsce złożenia i odbioru:

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 / Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy

Dotyczy: następujących inwestycji (z wyłączeniem będących w kompetencji Wojewody):

a. stanowiących obiekty kubaturowe o powierzchni całkowitej powyżej 15.000 m2,

b. o wysokości powyżej 30 m,

c. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych.

d. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,

e. wykraczających swoim zasięgiem poza granice dzielnicy.

f. dotyczących dróg powiatowych.

2. Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy / Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy

Dotyczy pozostałych inwestycji nie będących w kompetencji Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy i Wojewody (w zakresie dróg publicznych – dotyczy dróg gminnych).

Jednostka odpowiedzialna:

1. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy , Wydział Administracji Architektoniczno Budowlanej – jw.

2. Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy – jw.

Termin odpowiedzi:

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Tryb odwoławczy:

Właściwy do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest Wojewoda. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa lub roboty budowlane, o których mowa w art. 30, ust.1 – Prawa budowlanego.

2. Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych w przypadkach określonych w art. 30, ust.7 Prawa budowlanego.

3. Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają zawsze pozwolenia na budowę.

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.).
3.Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.).
4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn.zm.)Wymagane załączniki:

1. Formularz zgłoszenia budowy obiektu budowlanego - wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - Druk:AM-02-04/z.1

2. Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – Druk:AM-02-01/z.2

Załączniki do pobrania
  1. 2013-10_am-02-04_formularz_zgloszenie_budowy-robot.pdf (Plik: 2013-10_am-02-04_formularz_zgloszenie_budowy-robot.pdf, rozmiar pliku: 60.35 KB).
  2. Formularz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Plik: am-02-01030407_formularz_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia.pdf, rozmiar pliku: 33.03 KB).

Jak korzystać z systemu

  • Wybierz kategorię sprawy a następnie konkretny wniosek
  • Przeczytaj informację o procedurze realizacji sprawy
  • Pobierz wniosek i załączniki (pliki PDF)
  • Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
  • Złóż wniosek osobiście w Urzędzie